zalozka

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

Organizácia školy
     Zamestnanci

Liečebno-pedagogická

starostlivosť

     Výchovný poradca
     Rada školy
     Združenie rodičov
 
     Režim vyučovacích hodín
     Úradné hodiny
     Rozvrh hodín
     Krúžky    
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malý sprievodca súčasnou školou

 

 V školskom roku 2020/2021 prajeme všetkým pevné zdravie a veľa úspechov, dobrých kamarátov, aby ste sa v škole dobre cítili a radi do nej chodili.
 

V súčasnosti máme 273 žiakov.
V 1. – 4. ročníku 117 žiakov a v 5. – 9. ročníku 156 žiakov. 

Stará sa o nich 22 pedagogických a 10 prevádzkových zamestnancov.

Pedagogickí zamestnanci

 
Mgr. Jana Micsinaiová riaditeľka školy   skolajak@gmail.com
PaedDr. Iveta Mészárosová zástupkyňa riaditeľky školy   skola@zatvrdosovce.edu.sk
Mgr. Gertrúda Benceová výchovná poradkyňa, tr. uč. IV. A    
Mgr. Eva Borbélyová vychovávateľka    
Mgr. Andrea Borosová vychovávateľka    
Ing. Vojtech Mojzes tr. uč. IX.B    
Mgr. Alexandra Baloghová tr. uč. VI.A    
PaedDr. Beáta Borbélyová tr. uč. V.A    
PaedDr. Henrieta Csandová tr. uč. II.B    
Mgr. Monika Drgonová tr. uč. VIII.B    
Mgr. Zuzana Ďuricová tr. uč. III.A    
Mgr. Hedviga Gubóová tr. uč. IX.A    
Mgr. Silvia Malíková tr. uč. IV. B    
Mgr. Henrieta Mazanová tr. uč. II.A    
Mgr. Andrea Pročková     MD
Mgr. Xénia Sláviková tr. uč. I.B    
Mgr. Tibor Sýkora tr. uč. VI.B    
Mgr. Gabriela Tóthová tr. uč. I.A    
PaedDr. Monika Vanyová, PhD. tr. uč. VIII.A   monika.vanyova@gmail.com
Mgr. Eva Vinceová tr. uč. VII.A    
Petra Fekečová pedagogický asistent    
Eva Ďurovičová pedagogický asistent    
 

Prevádzkoví zamestnanci

p. Anna Šipošová oddelenie PAM
p. Ing. Erika Šipošová účtovníctvo
p. Mária Bahulová upratovačka
p. Denisa Šipošová upratovačka
p. Eva Vanyová upratovačka
p. Marián Mojzes údržbár
   
Školská jedáleň
p. Alžbeta Lisková riaditeľka ŠJ
p. Miriama Majorová kuchárka
p. Alžbeta Vasová kuchárka
p. Agneša Ludas kuchárka
p. Eva Dömeová kuchárka

Liečebno - pedagogická starostlivosť

V oblasti výchovno - vzdelávacích problémov detí sa okrem nás môžete obrátiť na Pedagogicko-psychologickú poradňu s oddelením výchovnej a psychologickej prevencie v Nových Zámkoch, Turecká ul č. 35, t. č. 6400143, 6400144 alebo priamo v škole s p. PaedDr. Martou Šulákovou, ktorá poskytuje liečebno – pedagogickú starostlivosť žiakom našej školy.

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa Mgr. Gertrúda Benceová v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Zabezpečuje kariérové poradenstvo žiakom a zákonným zástupcom v spolupráci so strednými školami

Konzultačné hodiny: utorok 11.30 hod – 14.00 hod.

Rada školy
predseda Rady školy: Mgr. Gertrúda Benceová
  Mgr. Tibor Sýkora
  Štefan Mészáros
  Klaudia Liptáková
   
  Ivan Moravčík
  Ing. Kristína Majer
  doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
  MUDr. Zoltán Borbély
  Ing. Róbert Borbély
  Gabriela Halászová
   

Združenie rodičov

predseda Združenia rodičov

  Ing. Kristína Majer
I.A    
I.B    
II.A    
III.A    
IV.A    
V.A    
V.B    
VI.A    
VII.A    
VII.B    
VIII.A    
VIII.B    
IX. A    
IX.B    

Režim vyučovacích hodín

1. hodina

  7.55  –   8.40   5. hodina   11.40 –  12.25
2. hodina   8.50  –   9.35   6. hodina   12.35 –  13.20
3. hodina   9.50    10.35   7. hodina   13.50  –  14.35
 4. hodina   10.45  – 11.30   8. hodina   14.45 – 15.30
 
Úradné hodiny na škole

Rodičia sa s vedením školy môžu skontaktovať  v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod. Čas na stretnutie s učiteľmi je v čase od 7.30 do 7.50 čiže pred začiatkom vyučovania, alebo po vyučovaní. V iných  prípadoch je potrebné vopred dohodnúť termín.

Rozvrh hodín
Triedy Učitelia Učebne
 

Krúžky v šk. r. 2020/2021

Krúžok Vedúci
Basketbalový krúžok Ing. Marian Batyka
Pohybový krúžok PaedDr. Beáta Borbélyová
Florbal Ing. Vojtech Mojzes
Matematický krúžok Mgr. Monika Drgonová
Volejbal PaedDr. Monika Vanyová, PhD.
Mažoretky PaedDr. Iveta Mészárosová
Pohybové hry Mgr. Gabriela Tóthová
Mladé talenty PaedDr. Henrieta Csandová
Programovanie Mgr. Alexandra Baloghová
Sledovanie dokumentárnych filmov Mgr. Tibor Sýkora
Múdra sova Mgr. Henrieta Mazanová
Vybíjaná Mgr. Eva Vinceová
Výtvarný krúžok Mgr. Silvia Malíková
Zdravotnícky krúžok Mgr. Alexandra Baloghová
Z každého rožka troška Mgr. Xénia Sláviková


 
 

Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová