zalozka

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

 
 

Úspešné projekty

Názov projektu: „Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov“

ITMS kód Projektu:     312011N722

 

Hlavným a prvoradým cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov.

Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci projektu realizujeme dve  hlavné aktivity, prostredníctvom ktorých sa vytvorili 3 pracovné miesta na plný úväzok.

 Dve  pracovné miesta pre pedagogických asistentov a jedno pracovné miesto pre špeciálneho pedagóga. Časová realizácia projektu je  od 09/2018 – 08/2020.

 Aktivity sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér. Projekt je realizovaný v objekte školy, ktorá disponuje dostatočným materiálno-technickým zabezpečením pre realizáciu projektu vzhľadom na jeho charakter. Na potreby cieľovej skupiny reagujeme aktivitami, ktoré prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečujeme rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

Hlavným výstupom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

 

             

Bližšie informácie o projekte. 

 

Vďaka finančnému grantu z projektu

"Zdravie a bezpečnosť na školách"

a sponzorským darom sme počas jesene zrealizovali školskú záhradu s ovocnými stromami a kríkmi, ako aj s vyvýšenými záhonmi, v ktorých budeme pestovať jahody, bylinky a rôznu zeleninu. Okrem toho sme zorganizovali rôzne športové podujatia, napr. Beh zdravia, Bicyklový výlet do Palárikova, Turistiku a iné. V neposlednom rade sa nám podarilo zorganizovať aj školskú posilňovňu. Ďakujeme za príležitosť a pomoc.  

   
 

 
Rozvojový projekt Otvorená škola 2009
Enviroprojekt 2009
Športovec roka, športová trieda roka

    Základná škola Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach s finančným prispením Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočnila v šk. r. 2007/ 2008 dlhodobú športovú aktivitu pre žiakov 5. -9. ročníka  športovec roka, športová trieda roka.
     Žiaci súťažili v ľahkoatletických disciplínach / behy, skoky, vrhy a hody /, kolektívnych loptových hrách,  šachu, streľbe zo vzduchovky, stolnom tenise a badmintone. Najúspešnejší jednotlivci z každej disciplíny si prevzali medaily a odmeny. Víťazná športová trieda získala putovný pohár.
      Za finančné prostriedky od NSK sa zakúpil športový materiál a medaily v celkovej hodnote 13 000 Sk.
    
Cieľom aktivity bolo podporiť zdravú športovú súťaživosť, vyplniť deťom popoludnia pohybovými aktivitami a vychovávať ich k zdravému životnému štýlu.

 

Mgr. František Pavúk

Stanový tábor

     V dňoch 9. – 14. júna 2008 usporiadal n.f. Ďatelinka v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach a s finančným prispením NSK stanový tábor v obci Tardoš v Maďarskej republike. Naša škola má so školou menovanej obce niekoľkoročnú družbu.
     Stanového tábora sa  zúčastnilo 93 žiakov a 5 vedúcich. Pre žiakov sme v spolupráci s tamojším poľovným združením zorganizovali vychádzky po pohorí Gerecz, zamerané na orientáciu v teréne a spoznávanie miestnej fauny a flóry. Prezreli sme si kaštieľ, vinohradnícke múzeum aj baňu, kde sa ťaží a spracováva mramor. Počas tvorivých dielní žiaci pracovali s miestnym prírodným materiálom – kameňom, drevom, rôznymi plodmi. Zúčastnili sme sa tradičných stavbárskych dní, kde mali žiaci možnosť lepšie spoznať miestne zvyky a obyčaje, zoznámiť sa s kultúrnymi tradíciami obce a blízkeho okolia, ktoré sú úzko späté s našou obcou.
     Súčasťou pobytu boli aj športové aktivity, súťaže v loptových hrách nielen medzi našimi deťmi, ale i vzájomné zápolenie s deťmi z Tardoša. Veľký úspech mala návšteva chovného rybníka, ktorého majiteľ umožnil žiakom rybolov spojený so súťažou a osobne venoval ceny pre víťazov.

 

Mgr. František Pavúk

 
Rozvojový projekt "E - vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2008"
Urobte si divadielko - hudobný kútik
Plážové ihrisko
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Elektronizácia školských knižníc 2007
Oddychová zóna 2007
Mažoretky
40 UP - Vzdelávanie po štyridsiatke 2007
Zdravie v školách 2007 - 2008
Moja vlasť 2006 - 2007
Správaj sa normálne 2006 - 2007
Detský čin roka
Pátranie po minulosti 2006 - 2007
Adamko hravo - zdravo 2006 - 2007
Danone - školský mliečny program 2006 - 2007
Otvorená škola: Šport 2006
Rozvoj telesnej kultúry v r. 2005 - podprogram: Šport pre všetkých a záujmová činnosť na školách
Kráčame cestičkou späť do minulosti - Tento projekt sa uskutočnil vďaka projektu Školy pre budúcnosť 2004/2005 Konta Orange, n.f. 
Školská mliečna liga
Škola podporujúca zdravie
Digitálne Štúrovstvo 2006
Digitálne Štúrovstvo 2005
Projekt Otvorená škola: Infovek 2006
Projekt Otvorená škola: Infovek 2004
Projekt Občan 2003 - 2004

Projekt Infovek Slovensko 2002

Aktualizácia: 12.2.2011
© Eva Šrámková